-

Basic information

Name Hiroshi MIZOSHITA

-

1988-04

-

-

-

2001-03

-

中国日本電気ソフトウェア株式会社(現NECソリューションイノベータ株式会社)