-

Basic information

Name Tsuyoshi OGATA

-

1996-04

-

-

-

2016-01

-

中国電力株式会社 社員