-

Basic information

Name Miyahata Kanako

-

日本統治期台湾における都市法制の展開

-

-

-

2019-03

-

 

-

広島経済大学研究論集

-

第41巻第4号

-

29~43

-