-

Basic information

Name Sakoda Namiko

-

-

-

必修英語AⅠ・Ⅱ、必修英語BⅠ・Ⅱ、英語表現・基礎徹底Ⅰ・Ⅱ、英語理解・発展Ⅰ・Ⅱ、女子学生のためのキャリア形成入門