-

Basic information

Name Moriyama Reiko

-

-

-

社会政策全般について、生活を守る身近な存在として各制度を学び活かせるような教育を実施