-

Basic information

Name Takaishi Tetsuya

-

日本物理学会