-

Basic information

Name Kenneth I. Tsuye

-

1988-06

-

U.S. International University, San Diego,CA 大学院入学