-

Basic information

Name Kenneth I. Tsuye

-

35日とれるパイロットライセンス

-

-

-

1985-07

-

-

-

(株)林書院

-

 

-

 

-