-

Basic information

Name Shigemoto Youichi

-

2009-03

-

広島大学大学院社会科学研究科社会経済システム専攻博士課程前期課程(ファイナンス・プログラム)修了、修士(経済学)